Powiedz czego szukasz?

Prowadzenie biznesu e-commerce po wprowadzeniu Polskiego Ładu

Szacowany czas czytania:

1 stycznia 2022 roku weszła w życie największa, jak dotąd, reforma systemu podatkowego w Polsce. Polski Ład zmienił nie tylko stawki poszczególnych podatków. Zmienił także podstawowe zasady obliczania podatku, zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółek posiadających osobowość prawną. 

Z tego tekstu dowiesz się:

 • Jak Polski ład wpływa na koszty prowadzenia e-bznesu
 • Jak naliczany jest obecne podatek w zależności od formy prowadzonej działalności
 • Jak naliczana jest składka ZUS w zależności od formy działałnosci

Jeżeli zastanawiasz się nad rozpoczęciem biznesu e-commerce, w pierwszej kolejności musisz zdecydować się na rodzaj działalności. Zgodnie z obecnymi przepisami, w Polsce można prowadzić działalność w formie:

 

 • jednoosobowej działalności gospodarczej,
 • spółki cywilnej,
 • spółki jawnej,
 • spółki partnerskiej,
 • spółki komandytowej,
 • spółki komandytowo-akcyjnej,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • prostej spółki akcyjnej,
 • spółki akcyjnej.

Jednoosobowa działalność – formy opodatkowania

Jeżeli decydujesz się prowadzić biznes w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, od 2022 roku możesz wybrać takie formy opodatkowania:

 

 • zasady ogólne (skala podatkowa),
 • podatek liniowy
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • karta podatkowa.

Zasady ogólne (skala podatkowa)

Skala podatkowa jest podstawową formą opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej. Oznacza to, że jeżeli nie wybierzesz innej formy, automatycznie Twoja działalność powinna być rozliczana według zasad ogólnych. Obecnie przepisy przewidują dwa progi podatkowe – 17% oraz 32%.

 

Podstawa obliczenia podatku w złotych Wysokość podatku
do 120 000 dochodu 17% – kwota zmniejszająca podatek 5 100 zł
ponad 120 000 dochodu 15 300 zł + 32% od nadwyżki ponad 120 000 zł

Co więcej, Polski Ład wprowadził historyczną zmianę w zakresie zwiększenia kwoty wolnej od podatku. Od 2022 roku kwota ta wynosi 30 000 zł, jednak dotyczy wyłącznie osób, które rozliczają się w formie skali podatkowej. Jeżeli zatem prowadzisz działalność gospodarczą i rozliczasz się za pomocą podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową, nie możesz skorzystać z kwoty wolnej od podatku.

Po wprowadzeniu Polskiego Ład, I próg podatkowy został zwiększony do 120 000 zł (wcześniej 85 528 zł). Oznacza to, że jeżeli dochód z działalności gospodarczej wynosi do 120 000 zł, zapłacisz podatek w wysokości 17%. Powyżej tego progu, stawka podatku wyniesie 32%.

Podatek liniowy

Podatek liniowy jest alternatywną formą opodatkowania korzystną dla przedsiębiorców, których dochody nie mieszczą się w I progu podatkowym (120 000 zł). Stawka podatku wynosi 19% i jest niezależna od wysokości osiągniętych dochodów. Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się za pomocą podatku liniowego, mogą odliczyć od przychodów koszty ich uzyskania. Jednak w związku z tym, że w podatku liniowym występuje jedna, stała stawka podatku, nie można skorzystać z dodatkowych ulg przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to kolejna z możliwych form opodatkowania Twojego e-biznesu. W przeciwieństwie do skali podatkowej oraz podatku liniowego, podatek w tej formie wylicza się od przychodu, a nie od dochodu. Jeżeli zatem Twoja działalność generuje wysokie koszty, pamiętaj, że podatek zapłacisz od całości przychodów (bez pomniejszania o koszty). Zatem może to być korzystna forma opodatkowania dla przedsiębiorców, których koszty prowadzenia biznesu są znikome.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stanowi uproszczoną metodę rozliczania działalności, przez co występuje mniej obowiązków ewidencyjnych. Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są jednak zróżnicowane i wynoszą od 2 do 17%. Zanim zdecydujesz się na tę formę opodatkowania, sprawdź, jaka stawka podatku będzie obowiązywać w Twoim biznesie.

Ustalenie właściwej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych odbywa się przez określenie właściwego symbolu PKWiU oraz sprawdzenie stawki mu przypisanej.

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest jedną z uproszczonych form opodatkowania osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Przeznaczona jest dla najmniejszych przedsiębiorców, którzy prowadzą co do zasady działalność na niewielką skalę. Jednak po wprowadzeniu Polskiego Ładu, znaczenie karty podatkowej zostało mocno ograniczone.

Polski Ład zakłada, że od 2022 roku nastąpi likwidacja karty podatkowej dla podmiotów, które chciałyby wybrać tę formę opodatkowania od przyszłego roku. Zatem, jeżeli zamierzasz otworzyć biznes e-commerce lub prowadzisz działalność, ale do tej pory rozliczałeś się inną formą opodatkowania, nie możesz skorzystać z karty podatkowej w tym roku, ani w kolejnych latach!

Składka zdrowotna w Polskim Ładzie

Do końca 2021 r. przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą, płacili jednolitą, stałą stawkę na ubezpieczenie zdrowotne (381,81 zł miesięcznie). Podstawę wymiaru składki stanowiło 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2020 roku, włącznie z wypłatami z zysku.

Od 2022 roku podstawa wymiaru składki stała się zależna od formy opodatkowania oraz od osiągniętego dochodu/przychodu. Prowadzenie biznesu wiąże się teraz nie tylko z koniecznością ponoszenia obciążeń podatkowych, ale także koniecznością ponoszenia obciążenia w postaci składki zdrowotnej, która może być o wiele wyższa niż w latach poprzednich.  

Jednoosobowa działalność gospodarcza – skala podatkowa

Od 2022 roku składka zdrowotna dla osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i rozliczają się w formie skali podatkowej wyniesie 9% podstawy wymiaru składki. Podstawę wymiaru składki stanowi dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi przychodami, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Co ważne, jeżeli Twoja działalność nie osiągnie zysku lub jeżeli dochód z działalności będzie niższy niż minimalne wynagrodzenie – składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniesie 9% minimalnego wynagrodzenia, czyli 270,90 zł miesięcznie.

Jednoosobowa działalność gospodarcza – podatek liniowy

W związku z tym, że osoby, które rozliczają się podatkiem liniowym, nie mogą skorzystać z kwoty wolnej od podatku oraz innych ulg i zwolnień, ich składka zdrowotna wynosi 4,9% podstawy wymiaru składki. Podstawa wymiaru składki jest taka sama jak w przypadku skali podatkowej, czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów. Składka zdrowotna liniowców nie będzie mogła być jednak niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia.  

Jednoosobowa działalność gospodarcza – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Inne zasady opłacania składki zdrowotnej będą obowiązywały ryczałtowców. Według przepisów Polskiego Ładu ryczałtowcy będą opłacać składkę zdrowotną obliczoną nie od dochodu, a od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia publikowanego na swoich stronach przez Główny Urząd Statystyczny.

Jeśli opłacasz podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, Twoja składka zdrowotna wynosi 9%. Oblicza się ją – zależnie od Twojego przychodu – od 60, 100 lub 180% przeciętnego wynagrodzenia:

 

 • przy przychodach rocznych do 60 tys. zł – składka zdrowotna wynosi 335,94 zł* miesięcznie,
 • przy przychodach rocznych do 300 tys. zł – 559,89 zł* miesięcznie,
 • przy przychodach rocznych powyżej 300 tys. zł – 1007,81* zł miesięcznie.

*kwota wyliczona na dzień 22.03.2022 r.

Aby prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną, należy liczyć przychód od początku roku. Natomiast w miesiącu, w którym dojdzie do przekroczenia progu, podatnik będzie musiał zapłacić składkę w wyższej kwocie.

Jednoosobowa działalność gospodarcza – karta podatkowa

Od 2022 roku podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców, którzy rozliczają się za pomocą karty podatkowej, stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego 1 stycznia danego roku.

Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku wynosi 3010 zł brutto. Zatem składka zdrowotna dla osób, które rozliczają się karta podatkową, wynosi 270,90 zł miesięcznie.

Brak odliczenia składki zdrowotnej od podatku

Do końca 2021 roku przedsiębiorcy mogli odliczyć od podatku aż 86,11% zapłaconej składki zdrowotnej. Wynikało to z przepisu, który wskazywał, że z 9% podstawy wymiaru, aż 7,75% odlicza się od podatku. Od 2022 roku podatnicy stracili możliwość odliczania składki zdrowotnej od podatku, co spowodowało w większości przypadków wzrost opodatkowania.

Reforma podatkowa wprowadzona przez Polski Ład znacząco wpłynęła na prowadzenie biznesu w Polsce. Firmy działające w e-commerce, tak jak inni przedsiębiorcy, muszą zastanowić się, jak forma działalności i opodatkowania będzie dla nich najkorzystniejsza.

A by mieć pewność, że jesteś na bieżąco ze wszystkimi regulacjami, sprawdź również: RODO. Co to jest i o co cały ten hałas? Poradnik e-commerce.

 

 


 

Podziel się: