Powiedz czego szukasz?

Jak napisać regulamin sklepu, aby zabezpieczyć się prawnie?

Szacowany czas czytania:

Autor: Katarzyna Zimolzak

Ekspert firmy Lex Secure

Z tego tekstu dowiesz się:

 • Jakie informacje powinny znaleźć się w regulaminie sklepu internetowego.
 • Jakie błędy pojawiają się najczęściej podczas pracy nad regulaminem.
 • O czym należy poinformować użytkowników sklepu.

Regulamin sklepu internetowego to podstawowy dokument, na mocy którego kupujący i sprzedawca realizują między sobą transakcje. Jako zbiór norm i zasad powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami. Należy go zatem napisać w sposób czytelny i przejrzysty.

Jakie są najczęściej popełniane błędy
w tworzeniu regulaminu sklepu internetowego?

 • Zbyt ogólne uregulowanie kwestii zakupu.
 • Brakuje wyjaśnienia pojęć użytych w regulaminie.
 • Brakuje informacji na temat przetwarzania danych osobowych.
 • Pojawiają się niedozwolone klauzule.

Działalność sklepu internetowego w głównej mierze opiera się na postanowieniach regulaminu. Przedsiębiorca powinien zatem dołożyć starań, aby regulamin zabezpieczał jego interesy prawne i chronił przed ewentualnymi sporami.

Co powinno się znaleźć w regulaminie?

W regulaminie e-sklepu należy umieścić przede wszystkim:

 • rodzaje i zakres usług świadczonych elektronicznie, w tym pełną informację o przedsiębiorcy, który jest stroną zawieranej umowy,
 • definicję pojęć użytych w regulaminie – w tym miejscu warto zdefiniować takie pojęcia jak: konsument, kupujący, sklep, sprzedawca czy regulamin. Takie rozwiązanie obniży liczbę ewentualnych sporów interpretacyjnych,
 • warunki zawierania umowy sprzedaży elektronicznie, w tym określenie, co musi zrobić klient, aby doszło do zawarcia umowy sprzedaży,
 • warunki i termin płatności – regulamin powinien określać także, jakie formy płatności są dopuszczalne,
 • warunki i terminy dostawy zamówienia – warto wskazać też dodatkowe informacje, dotyczące realizacji zamówienia, m.in. czy możliwy jest odbiór osobisty oraz przewidywany czas dostawy towaru,
 • tryb postępowania reklamacyjnego – w jaki sposób można zwrócić wadliwy towar, czy należy złożyć formularz, na jaki adres odesłać towar, co jest podstawą zwrotu. Przedsiębiorca powinien wskazać także czas, w którym odniesie się do reklamacji (należy uwzględnić przepisy ustawy o prawach konsumenta),
 • informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – można je zawrzeć w regulaminie, jednak najczęściej są w dodatkowym dokumencie,
 • informacje dotyczące możliwości odstąpienia od umowy – zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta, każdy konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w ciągu 14 dni od zawarcia umowy, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,
 • informacje o pozasądowych sposobach dochodzenia roszczeń – także wynika to z ustawy o prawach konsumenta.

Klauzule niedozwolone

Regulamin sklepu internetowego należy sporządzić na podstawie ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny oraz ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Powinien być łatwo dostępny dla użytkowników i jasno określać prawa i obowiązki stron umowy.

Co ważne, nie może zawierać klauzul niedozwolonych. Jest to obecnie najczęściej popełniany błąd, o którym przedsiębiorcy nie wiedzą. Klauzula niedozwolona stanowi zapis w regulaminie sklepu internetowego, który jest sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumenta. Żadna ustawa nie zawiera pełnego katalogu klauzul niedozwolonych, co oznacza, że każdy zapis w regulaminie należy oceniać przez ten pryzmat.

Przed opublikowaniem regulaminu na stronie internetowej warto zapoznać się z rejestrem klauzul niedozwolonych (abuzywnych) prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rejestr znajduje się na stronie https://www.rejestr.uokik.gov.pl/. Jeśli danego postanowienia nie ma w rejestrze, nie oznacza, że nie jest klauzulą niedozwoloną.

Przetwarzanie danych osobowych

Regulamin sklepu internetowego powinien zawierać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które weszło w życie w 2018 roku.

W związku z licznymi kwestiami, które trzeba poruszyć, warto sporządzić politykę prywatności, która będzie dodatkowym dokumentem, obowiązującym w sklepie internetowym.

W polityce prywatności (lub potencjalnie w regulaminie) należy powiadomić użytkowników o:

 • administratorze danych osobowych,
 • celu przetwarzania danych osobowych,
 • dobrowolności podania danych,
 • odpowiednim zabezpieczeniu danych,
 • uprawnieniach użytkowników w związku z przetwarzaniem ich danych,
 • wykorzystywaniu plików cookies,
 • celu wykorzystywania plików cookies,
 • możliwości odpowiednich ustawień przeglądarki w zakresie cookies.

Na końcu regulaminu należy umieścić informację, że w sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Więcej na temat przetwarzania danych osobowych, znajdziesz w artykule: RODO. Co to jest i o co cały ten hałas? Poradnik e-commerce

Podziel się: